Молитва святому науму 14 декабря

Молитвы о детях

Молитва святому науму 14 декабря

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

Молитва о детях

(преподобного Амвросия Оптинского)

Го́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Молитва родителей о детях

Го́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя), сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. Aми́нь.

Молитвы о детях к Божией Матери

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя).

Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их.

Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя), мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. Ами́нь.

Молитва 1

Проро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

Молитва 2

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об отроке неудобоучащемся

(плохо учащемся)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́.

Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благословение матери

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Го́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Го́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Го́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Го́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Го́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Го́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Го́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Го́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Го́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Го́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Го́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. Ами́нь.

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/molitvoslov/view/id/1168395

Молитва святого пророка наума

Молитва святому науму 14 декабря

Полное собрание и описание: молитва святого пророка наума для духовной жизни верующего человека.

О, прехвальный и пречудный пророче Божий Науме! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему.

Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и влаcтем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниях к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко влаетем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святой отче Наум, Направь отрока моего на ум, Дай ему благословение на ярое учение, Память его укрепи, старанья пробуди. Возьми его руку, отгони лень и скуку. Пусть будет сей отрок на умок скор, в ученье спор. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, святый угодниче Божий, пророче Науме! Подвигом добрым позвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславном окончании жительства твоего и чтем светлую память твою.

Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлыпеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, вйдети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому пророку Науму

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко настоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Науме славне.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Популярные молитвы:

Молитва Мученику Лонгину Сотнику

Молитвы священномученику Власию Севастийскому

Молитва святому мученику Диомиду врачу

Молитва пророку Даниилу и отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Молитва преподобному Афанасию Афонскому

Молитва святому преподобному Иоанну Печерскому

Молитва святителю Евфимию, архиепископу Новгородскому, чудотворцу

Молитва преподобной Сарре Египетской

Молитвы Иоанну Богослову святому апостолу и евангелисту

Молитвы Святому Архангелу Гавриилу

Молитва святителю Игнатию Брянчанинову

Молитвы перед иконами пресвятой Богородицы

Молитвы к чудотворным иконам Божией Матери, Пресвятой Богородице

Сильные молитвы Николаю Чудотворцу

Православные информеры для сайтов и блоговВсе молитвы .

01 (14) декабря 2015 года. Святые дня, молите Бога о нас!

Прав. Филарета Милостивого; мч. Анании Персиянина.

Святителя Элигия, епископа Нуайонского (ок. 660); прп. Антония Нового, Киосского (ок. 864; Греч.); свт. Илии, в схиме Иоанна, архиеп. Новгородского (1186), обретение мощей; прп. Наума Радонежского (XIV в.).

Святой пророк Наум — седьмой (по порядку Священных Книг) из двенадцати малых пророков. Сам он называл себя Елкосеянином. Происходил из колена Симеонова, из селения Елкес или Елкош.

По свидетельству блаженного Иеронима, Елкош — небольшое селение в Галилее, остатки которого он лично осматривал. Вероятно, после ассирийского нашествия святой Наум переселился в Иудею и пророчествовал там в 700-х годах до Рождества Христова.

Он был современником пророка Исайи (VIII в. до Рождества Христова).

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе,/ тем Тя молим:// спаси души наша.

Просветившееся Духом чистое твое сердце/ пророчества бысть светлейшаго приятелище:/ зриши бо, яко настоящая, далече сущая,/ сего ради тя почитаем,// пророче блаженне, Науме славне.

Праведный Филарет Милостивый

Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, воспитанный в благочестии и страхе Божием, жил в VIII в. в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Жена его, Феозва была из богатой и знатной семьи, у них были дети: сын – Иоат и дочери – Ипатия и Еванфия.

После смерти праведного Филарета его жена Феозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий.

(монастырь Агиа Лавра, Калаврита, Пелопоннес, Греция)

(Агиа Лавра, честные главы святых Алексия человека Божия и Филарета Милостивого)

Аврааму в вере подражая,/ Иову же в терпении последуя,/ отче Филарете,/ благая земли разделял еси неимущим/ и лишение сих терпел еси мужественне./ Сего ради светлым тя венцем увенча Подвигоположник,Христос Бог наш,/ Егоже моли спастися душам нашим.

В терпении твоем стяжал еси мзду свою, праведне,/ и в заповедех Господних совершение пожил,/ нищих возлюбил и сих удоволил еси,/ но молися Христу Богу, блаженне,/ спастися душам нашим.

Кондак праведного Филарета Милостивого

Истинно всеизрядная твоя купля зрится/ и мудрою быти судится всеми благомудрствующими:/ отдал бо еси дольняя и кратковременная, взыскуя Горних и вечных./ Темже и достойно стяжал еси вечную славу, милостиве Филарете.

Молитва святому праведному Филарету Милостивому

О, предивне избранниче Божий, Филарете Милостивый! Амнии прещедрый хлебодателю, Православия светильниче, Господа Бога рабе благий и верный! Ты бо всем сердцем евангельски Христу последовавый и данный тебе талант премудре умноживый: сирых и убогих одеявый и напитавый; странных и нищих в дом свой введый, в скорбех и печалех сущих утешивый, умерших и на стогнах поверженных гробу предавый; всем всячески послуживый, и тако веру свою в делах показал еси. Ей, святый угодниче Божий, не npезри нас, печальми житейскими изнываемых и страстми греховными обуреваемых. Во вся дни уныние и малодушие колеблют нашу веру, жестокосердие и озлобление снедают сердца наша и охлаждают любовь нашу; честолюбие же и нетерпение растлевают души наша, и тако, аки нищии, в делах благих обнщахом. Ты же, Отче праведный, милосердствуя о нас, умоли Христа Бога, да обогатит сердца наша Духом Своим Святым, исцелит душевныя и телесныя недуги наша, и, аки ниву жаждущую, напоит нас щедротами человеколюбия Своего; да вере, долготерпению и милосердию твоему подражающе, во благочестии и чистоте поживем вся дни живота нашего. Еще молим тя, преблаженне, егда приспеет жития нашего отшествие, к покаянию нелицемерному нас подвигни, да Христу Спасителю нашему чрез святыя Его Таинства приобщимся и наследники Царствия Небеснаго будем, идеже в радости святых и Ангелов сподобимся и мы покланятися и воспевати Трисвятое Имя: Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!

Мученик Анания Персиянин

« Творите молитвы Богу, ибо вижу лествицу, ведущую с небес на землю, и ангелов, иже глаголют мне: «Иди с нами, и введем тебя во град, исполненный света и радости» ».

Время мученичества неизвестно.

Святитель Элигий, епископ Нуайонский

Элигий (Eligius) или Элуа (Eloy) родился около Лиможа в конце шестого столетия. В детстве он был столь искусен в ручном труде, что отец решил его отдать в учение серебрянных дел мастеру из Лиможа.

Через несколько лет он не имел себе равных в искусстве обработки металлов.

Его благочестие и достоинства оценивались куда больше, чем его таланты; его откровенностью, благоразумием, мягкостью и милосердием восхищались все.

Преподобный Антоний Новый Киосский

Память 11 ноября (Греч.), 1 декабря (Греч.)

Некий отшельник предсказал ему, что он будет управлять многи

ми городами Византии, а затем сам станет отшельником.

После смерти матери Иоанн с братом переселился в Атталию.

Император Михаил II назначил его управителем фемы Кивирриотов. Иоанн участвовал в подавлении мятежа Фомы Славянина.

В возрасте 40 лет принял постриг с именем Антоний. После долгих скитаний святой поселился на горе Олимп в Вифинии.

Прожив многие годы отшельником, он поступил в общежительный монастырь в Киосе (Вифиния). Настоятель подвергал Антония суровым испытаниям и поручал самую тяжкую работу, которую он послушно исполнял.

Вскоре святой тяжело заболел и около 864 года умер.

Святитель Иоанн Новгородский, архиепископ, обретение мощей

Преподобный Наум Радонежский

Источник: https://xn----8sbfxoeboc6b7i.xn--p1ai/molitva-svyatogo-proroka-nauma/

Молодость 35+

Молитва святому науму 14 декабря

1. Выберите правильный вариант:

А. заведующая библиотекой / библиотеки;

Б. согласно приказу / приказа;

В. выходить / сходить на остановке;

Г. актовый зал с девятистами пятидесятью / девятьюстами пятьюдесятью местами.

    2.Отметьте предложения, не содержащие речевых ошибок; исправьте ошибки:

А. Сколько можно народ пользовать?

Б. Петербургский Губернатор Валентина Матвиенко присутствовала на совещании.

В. Здесь нет как бы лентяев, все занимаются своим делом.

    3. Выберите правильную форму родительного падежа множественного числа:

А. нет яблок/ яблоков;

Б. пять помидор/ помидоров;

В. пара чулок/ чулков;

Г. нет сидений/ сиденьев;

Д. детских носок / носков.

   4. Вставьте, где необходимо, пропущенную букву:

преце…дент; инци…дент; по…скользнуться; э…скаватор; э…скалатор; ина…гурация; юрис…консульт.

   5. Вставьте пропущенные буквы:

А. На улице изморо…ь – надень плащ.

Б. Утром на крышах изморо..ь под солнцем сверкает.

В. На столе впереме…ку лежали разные пуговицы.

Г. Мальчики и девочки сидели за столом впереме…ку.

   6. Какое из словосочетаний имеет значение, указанное в скобках:

А. Неуместная похвала / неуместная похвальба («неуместное восхваление своих собственных достоинств»).

Б. Старый адресант / старый адресат («прежний получатель писем»).

В. Молодой парламентер / молодой парламентарий («молодой человек, уполномоченный одной из воюющих сторон вступить в переговоры с неприятелем»).

Г. Новый этюдик / новый этюдник («новая небольшая доска, на которую, живописец помещает бумагу, холст, когда пишет этюды»).

   7. Соотнесите слова и соответствующие им толкования значений:

Индеец        живущий в Индии

Индиец        не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм»

Индус           коренной житель Америки

   8. Выберите правильный вариант сочетания в следующем предложении: «Приказ подписал (н…)кто иной, как сам директор»:

А. никто иной.

Б. некто иной.

В. ни кто иной.

Г. не кто иной.

Посмотреть ответы

Ответы.

1. А. Заведующая библиотекой. Б. Согласно приказу. В. Выходить на остановке Г. Актовый зал с девятьюстами пятьюдесятью местами.

2. Б.

3. А. Нет яблок. Б. Пять помидоров. В. Пара чулок. Г. Нет сидений. Д. Детских носков.

4. Буквы пропущены в следующих словах: инаугурация, экскаватор. В остальных словах пропущенных букв нет.

5. А. Изморось. Б. Изморозь. В. Вперемешку. Г. Вперемежку.

6. А. Неуместная похвальба. Б. Старый адресат. В. Молодой парламентер. Г. Новый этюдник.

7. Индеец – коренной житель Америки. Индиец – житель Индии. Индус – не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм».

8. Г.

Источник: http://molodost35.ru/archives/7194

Пророк Наум (VIIв. до Р.Х.)

Молитва святому науму 14 декабря

Святой пророк Наум — один из двенадцати, так называемых, малых пророков, проповедовал в царствование иудейского царя Езекии, то есть между 727 и 698 гг. до н. э.

Имя «Наум» в переводе с еврейского языка означает «утешитель». Имя пророку дали его благочестивые родители в тяжелые для евреев времена как выражение надежды на Бога и веры в обетованное Семя, которое только и могло утешить.

О самом Науме мы не знаем почти ничего. Он назван Елкосеянином. В арабском предании Елкос — это Аль Овош, селение возле нынешнего Мосула в Ираке. Византийские авторы (Евсевий и Иероним) полагали, что Наум жил в Галилее. Есть мнение, что родина пророка — упоминающийся в Новом Завете Капернаум («город Наума»).

Согласно преданию, он умер в возрасте 45 лет и был погребен в родном селении. По некоторым свидетельствам, гробница Наума находилась в Аин-Шифта, по другому мнению, она находится в Алкуше, где Иудеи ежегодно празднуют его память в продолжение 14 дней.

Книга пророка Наума

Пророческая Книга Наума — каноническая книга Ветхого Завета, входящая в сборник Малых пророков. Состоит из 3-х глав и представляет собой поэму со множеством сравнений и метафор. Литературные достоинства книги Наума выше любого из других малых пророков.

Книга пророка Наума посвящена падению великого города тогдашней ассирийской столицы Ниневии, расположенной на реке Тигре, а вместе с ней и всего Ассирийского царства.

Пророк предсказывает бедствия, которые наведет на этот город праведный Господь и ярко изображает окончательное разрушение этого великого и сильно укрепленного города: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.

Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак» (Наум 1:7-8).

Примерно за сто лет до пророчества Наума в Ниневию ходил пророк Иона (около 824 – 783 гг.). Вероятно, с этим связаны слова Наума о долготерпении Божием. Тогда ниневитяне покаялись в своих грехах и город был спасен.

Первая глава представляет собой псалом, написанный акростихом (хотя и неполный), восславляющий Бога-Судью. В этой главе прославляется милость Господа к Своему народу и верность Его завету.

Вторая глава рассказывает о падении Ниневии. В ней особенно подчёркивается, что это великий город, столица могущественной империи. Она сравнивается с львиным логовом (лев — символ Ассирии).

Третья глава продолжает эту тему, описывает снова картину гибели города, указывая причины этого: храмовая проституция, жадность, жестокость. Падение Ниневии сравнивается с тем, как ассирийцы захватывали другие города и страны.

Падение столицы Ассирии Ниневии

Для правильного понимания Священного Писания, а особенно ветхозаветных книг, тех мыслей, которые хотели донести до нас их создатели, необходимо владеть историческими сведениями об эпохах, царствах, событиях и личностях, описываемых там. Книга пророка Наума, по утверждению митрополита Митрофана (Симашкевича) автора подробного экзегетического исследования этой книги, вообще не может быть правильно понята без знания истории Ассирии.

Родоначальником ассирийского народа был Ассур (Быт.10:22), сын Сима (Быт.10:21). Т.е. ассирийцы являлись семитами. Ниневия, столица Ассирийского государства, была основана Нимродом, который был кушит по происхождению, а значит потомок Хама (Быт.10:6-8). Это было около 2230 лет до Р.Х.

Ниневия

Ниневия включала не один, а сразу четыре отдельных города, объединенных одной стеной 30-метровой высоты (как десятиэтажный дом) и 15-метровой толщины. В стене было 15 ворот. Воздвигнутые на ней башни достигали 60 метров в высоту (как двадцатиэтажный дом).

Уже около 2000 года появляются сведения о могуществе Ассирии. А 1230 году Ассирия преобладает над Азией. В период с 860 по 761 гг. эта страна наращивает свою мощь.

При всем этом Ассирия стояла на высоком культурном уровне, даже выше Египта. Страну отличала продуманная государственная администрация, искусство орошения полей, необычная фантазия в украшении домов, богатая торговля.

Удобное положение Ниневии для торговли на скрещении всех торговых и военных путей Европы, Азии и Африки позволило Ниневии скопить огромные богатства, что привело к развращению народа (Ион.1:2). Столица Ассирии поражала могуществом, неограниченные богатства со всех концов земли стекались в казну Ниневии.

Но жители города «жили беспечно, говоря в сердце своем: «я, и нет иного, кроме меня» (Соф.2:15), поэтому пророк Наум и возвещает: за то, что «умышляете вы против Господа, Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится…»

Ассирия

Могущественная Ассирия строила свое благополучие на крови многих народов. История свидетельствует, что Ниневия проводила государственную политику разбоя.

Ассирийцы обычно шли войной на какой-либо народ и, разбив его армию, переселяли побежденные племена в другую землю, чтобы оторвать народ от его корней, уничтожить по возможности его чувство национального самосознания, сделав его более податливым и безропотным. Следует признать, что ассирийцы были великими воинами, преуспевавшими в искусстве грабежа и разбоя.

В то время вообще многие народы вели грабительский образ жизни, нападая на другие земли и племена, но сыны Ассура, по-видимому, преуспели в этом лучше всех. Все благополучие их полностью зиждилось на грабежах.

Пророк называет этот город городом крови, полным обмана и убийства. Ниневия словно олицетворяет врагов Господа, она уподобилась развратнице приятной наружности, которая обольщает народы и совращает их к поклонению ложным богам.

Наум упоминает о том, что Ассирия принесла множество горя на землю народа Божия. Он предсказывает, что все, услышавшие весть о позоре Ниневии, будут рукоплескать от радости, потому что злоба ее беспрестанно простиралась на все народы.

На тот момент наиболее опасными врагами Ассири были Египет и Эфиопия (4Цар.17:4), но для войны с ними (Ис.20:7, Ис.19:16-17) необходимо было овладеть сильными укреплениями Иерусалима.

Завоевав многие страны: Сирию, Палестину, Вавилон, — Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки городов и поработив сотни тысяч жителей.

Сильнейших из своих противников, которые могли представлять опасность их владычеству, они жестоко уничтожали: распинали, сжигали, отрезали части тела, пилили и т.д.

Вот как описывает один из своих походов очередной ассирийский владыка: «Из ушей юношей я сложил груду, а из голов старцев – башню. Детей я сжег, город разорил и сжег».

Вскоре и вся Иудея была уже во власти Ассирийского царя, остался только Иерусалим. Поэтому ассирийский царь Сеннахирим направил туда свои силы.

Тогда иудейский царь Езекия обратился за помощью к Богу и Тот чудесным образом истребил неприятеля: «И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые», а Сеннахирим с угрозою удалился.

Но евреи боялись, что Сеннахирим, разгневанный неудачею, соберет войско больше прежнего, и снова явится (2Пар.32:2-8).

Так как Ассирийская империя стремилась подчинить и подчиняла себе окружавшие ее государства, их жители жили надеждой на то, что в один прекрасный день Ниневия падет и они получат свободу.

Чтобы успокоить и ободрить народ Еврейский, пророк Наум и выступил со своей речью, в которой предсказал уже окончательную погибель Ниневии, которая будет разрушена сильным разливом вод, а сокровища города будут разграблены и истреблены огнем.

Когда Наум открывал народу Божию видения, полученные им от Господа, Ниневия была в зените своей славы. В то время Ниневия была столицей наиболее могущественного государственного образования на земле — Ассирийской империи. Естественно, люди не склонны были верить словам пророка; они, вероятно, считали такой поворот дел слишком невероятным.

Однако, историки античных времен, свидетельствуют, что через 23 года после пророчества Наума Ниневия в самом деле пала. При этом, это пророчество о погибели Ниневии от воды и огня исполнилось буквально.

Ниневия, осажденная мидянами в союзе с вавилонянами (около 612 года до P.X.

), три года стойко выдерживала осаду, и только разлив реки Тигр, подмывший городские стены, дал возможность врагам войти в город и разрушить его до основания.

Падение Ниневии

Царь ниневийский Сарданапал, отчаявшись в своем спасении и боясь плена, велел сложить в самом дворце большой костер, собрал сюда все свои сокровища и сжег себя вместе со всеми наложницами. Так исполнились грозные слова Наума и другого великого пророка Исаии (Ис. 30:33).

После этого Ниневия никогда не была отстроена; ее местонахождение было забыто до 1845 г., пока археолог, по имени Лаярд, не нашел ее развалины.

Предсказал пророк Наум разрушение Ниневии, как наказание за ее беззакония и особенно за разрушение Израильского царства и за хулу ассирийского царя Сеннахирима на Бога.

***

Ознакомившись с историей Ниневии, мы вправе задать себе вопрос: «Что содержит в себе Книга Наума для нашего духовного опыта?»

В этой книге раскрываются черты Божьего характера. Много мы узнаем о Божием гневе.

Гнев Бога есть изначально присущее отношение любящего Бога к тому, что губит предмет Его любви. Гнев Бога есть реакция уничтожения при соприкосновении абсолютной святости с пороком или уничтожение любящим Богом того, что разрушает предметы Его любви.

Конечно же, Бог есть Бог любящий, но когда чаша переполняется, когда неправедность, несправедливость, нечестие, грехи сильно умножаются, тогда Бог переходит к выражению другой черты Своего характера и являет Свой гнев.

Книга Наума показывает, какова сила Божьего гнева, как страшна ярость Бога.

Пророчества Наума звучат грозным предупреждением тем, кто разрушает предмет Божией любви. Делающие беззаконие испытают на себе переход от Божьей любви ко гневу Господнему.

Традиции на Руси в день Наума

«Пророк Наум наставит на ум» — говорили на Руси. И называли Наума Грамотником. Пророку молятся как о начале учения, так и о помощи в постижении науки вообще. Замечательно, что моления Науму о разуме никак не связаны с его жизнью и происходят исключительно из ассоциаций с именем. Именно в день пророка Наума (1 декабря по ст.ст) по традиции начинали учить детей грамоте.

В русской деревне все происходило так: отец семейства договаривался с приходским дьяком. На день Наума все семейство отправлялось с утра в церковь, где после обедни служился особый молебен, после чего испрашивали благословение на обучение отрока.

Потом учитель являлся в дом родителей, где его встречали с почетом. Обучение могло быть довольно суровым для нерадивого ученика (не на пустом месте возникла поговорка: «в Наумов день «аз, буки» – бери указку в руки, «фита, ижица» – плетка ближится»).

Поэтому матери обычно причитали по детям, отправлявшимся учиться. Учителя благодарили за труд, угощали и одаривали подарками.

Отроку давали узорчатую костяную указку, которой водили по строкам азбуки. В прописях и азбуковниках 17 века приводилась краткая молитва к пророку Науму о помощи в учении: «Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати». В 18 веке даже пекли особые пряничные азбуки, по которым дети учились грамоте.

Память пророка Наума празднуется в Христианской Православной Церкви 1 (14) декабря.

Пророк Наум, Джеймс Тиссот (James Tissot)

Тропарь, глас 2
Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

Кондак, глас 4
Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко настоящая, далече сущая. Львы укротил еси, ввержен в ров; сего ради тя почитаем, пророче блажение, Науме славне.

Материал подготовила Светлана Финогенова
Источник: hram-troicy.prihod.ru

Просмотрено (774) раз

Источник: http://voskrcerkov.ru/2014/12/08/prorok-naum/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.