Молитва господи исус

Содержание

Молитвы о детях

Молитва господи исус

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

Молитва о детях

(преподобного Амвросия Оптинского)

Го́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Молитва родителей о детях

Го́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя), сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. Aми́нь.

Молитвы о детях к Божией Матери

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя).

Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их.

Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя), мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. Ами́нь.

Молитва 1

Проро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

Молитва 2

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об отроке неудобоучащемся

(плохо учащемся)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́.

Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благословение матери

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Го́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Го́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Го́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Го́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Го́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Го́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Го́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Го́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Го́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Го́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Го́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. Ами́нь.

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/molitvoslov/view/id/1168395

Иисусова молитва: текст на русском языке

Молитва господи исус

Слушать аудио онлайн или читать текст Иисусовой молитвы Символ Веры на русском и церковнославянском языке с ударениями. Иисусова Молитва — древний рецепт спасения души человеческой!

Господи, Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, помилуй мя, грешнаго

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя.

Господи, помилуй.

Иисусова молитва на церковнославянском:

Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю,

яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти,

создание и раб Твой;

но, яко имеяй милосердие неизреченное,

от всяких мя бед свободи, зовуща:

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

О молитве Иисусовой пишут много и по-разному, немудрено запутаться. Некоторые предлагают чудодейственные слова, как панацею, без которой спастись невозможно. Другие строго предупреждают – это камень преткновения: о него можно разбиться, а вместо пользы получить вред. Нужна ли такая молитва? Опасаться ее или наоборот, срочно взять на вооружение?

Мы из одного теста, а вкус разный

Все мы устроены одинаково, и в то же время очень отличаемся: по интеллекту, по уровню христианизации, пониманию православного учения, глубине веры, способностям, темпераменту, присущим страстям, наконец, по степени решимости следовать за Христом. Что одному хорошо, то другому – смерть. Практикуя молитву, будете иметь представление о ее воздействии на:

 • события;
 • собственное преображение;
 • окружающих людей;
 • изменения в жизни.

Приступать к ней надо обдуманно. Слушать советы, но выбирать свой путь, опираясь на опыт святых. Следовать их примеру, но не копировать. Перенимать знания, но осознавать, что их уровень очищения души и наш отличается, как небо от земли. Мы сделаны из одного теста, но обладаем индивидуальностью. Как она проявится не узнаете, пока не испытаете чудо-молитвы на собственной шкуре.

Тайна Иисусовой молитвы

Секрет 1. Истинная вера. Святые апостолы говорили: Мы проповедуем Христа распятого, что Он – Сын Божий и воскрес. По сути – это краткое содержание Евангелия. Таким же качеством обладает молитва Иисусова. Она заключает в себе православное учение, отделяя бытующую ересь (ложь). Истинные христиане верят, что Иисус не только человек, Он:

 1. Господь, то есть, Бог.
 2. Христос – Мессия, о котором свидетельствовали пророки.
 3. Сын Божий, существовавший всегда (до создания вселенной).

Секрет 2. Покаяние.К Именам Господним добавлено прошение о помиловании. Человек верит: Обещавший спасение –исполнит Свое слово. В конце признаем себя грешными – это проявление смирения, без которого молитва не будет эффективной. цель труда – приобрести:

 • всецелое доверие Богу;
 • истинное покаяние (грехи Святой Дух открывает постепенно);
 • стремление к смирению, вместо гордыни и тщеславия;
 • Благодать, очищение от страстей.

Примечание: В определенной степени подобные цели подходят почти ко всем молитвам. Почему Иисусова считается сильнейшей? Далее рассмотрим главные  причины, за которые ее так возносят.

Секрет 3. Имя.Тайна заключена в Имени Господа. Вернувшись с проповеди, апостолы в восхищении рассказывали Христу: О Имени Твоем и бесы повинуются нам! Его Именем исцеляли, умерщвляли (утаивших цену имения), воскрешали. Сам Господь обещал: все, просимое во Имя Мое, даст Отец Небесный.

Секрет 4. Непрестанность.Бесы – хитрые и лживые создания, ненавидящие человека. Они ежесекундно ведут против нас войну, чтобы погубить, ввергнуть души в ад. Силы их превосходят человеческие, но не Божие. Есть оружие против них – соединение с Господом посредством молитвы. Только «забыли» о Боге – тут же стали беззащитными перед нечистью.

Чтобы враг не успел овладеть нами, не внушил свои пакости, Иисусова молитва читается непрестанно. Она становится щитом, ограждающим от нападок бесовских. Так как, Имени Христа они не выносят и бегут, то человек очищается и избавляется от грехов. Страсти, присущие душе, подчиняет себе, не давая «оккупантам» распоряжаться собственным сердцем.

Примечание: Секретов у молитвы Иисусовой гораздо больше, но для начинающих достаточно знать этого минимума, чтобы понимать с какой целью ее читать. Зачем она нужна, и готов ли к этому христианин.

Как бесы воздействуют на человека?

Чтобы растлить, поработить волю, нечистые духи влагают помыслы. Прежде чем совершить какой-либо грех, в человеке зарождается мысль. Он ее принимает, начинает обдумывать. Даже поняв, что это вредная для души вещь, пробует противостоять, но побеждается дьявольской хитростью. Немного посмаковал преступление в уме, а потом взял, да и совершил его:

 • понимаю, что обжираться вредно, но не могу отказаться;
 • знаю: сребролюбие – зло, но хочу, хочу, хочу…, и как заведенный механизм, человек тратит жизнь на приобретение все новых и новых «игрушек», льстящих собственному самолюбию, сверх всякой меры;
 • ведаю, что наркотики – смерть, но удержаться невозможно;
 • чувствую, что живу неправильно, надо измениться – да куда там, лень даже думать о своем спасении и т. д., и т. п.

Так страсти и грехи проникают в сердце человека, становясь его сущностью, полностью подчиняя его волю себе. Душа, порабощенная дьяволом, лишается свободы, делая не то, что хочет, а что диктуют бесы.

Господь принес нам свободу

Многие даже не знают, что такое настоящая свобода. А это интереснейшая (бесценная) вещь. После избавления от рабства греху (возможно только с помощью Христа), приобретается это благо. Господь сказал: Веруйте в Истину (содержание Иисусовой молитвы), и Она сделает вас свободными. Что это значит?

Скажете горе ввергнуться в море – и двинется с оснований своих, хотите перейти реку, как посуху – идите и не бойтесь. Дождь нужен? Просите во Имя Господне, и небо будет повиноваться вам. Мертвого воскресить – пожалуйста!Скажете фантастика? Нет, дорогие мои, это чистая правда. И такие святые были на земле.

Примечание: Да, не всякому это дано. Веры в нас мало, ее практически нет, иначе стали бы святыми. Надо хотя бы осознавать свою немощь.

Молитва Иисусова – древний рецепт спасения

В 136 псалме есть слова: Блажен(имеющий общение с Богом)кто разобьет головы твоих (дочь вавилона)младенцев о камень. Человека, не знающего толкования, текст может смутить: какая жестокость! На самом деле, все просто. Это рецепт спасения от козней дьявола:

 1. Младенцы– помыслы, которые он вкладывают в наши умы.
 2. Камень– Христос.

С помыслами не ведут бесед, споров, их не смакуют, не ждут, когда те вырастут и ввергнут в грех. Не давая обосноваться в уме, пока они младенцы, их надо бить молитвой Иисусовой, Его Именем. Так как, мысли в голове роятся постоянно, то и молятся непрестанно.

Нужна ли молитва мирянам?

Все святые рекомендовали читать молитву Иисусову мирянам. Люди могут, хотя бы частично испробовать ее действие на себе. Другое дело: получится или нет. Все зависит от самого человека. Существует несколько ступеней овладения ею, которые проходит молящийся:

 1. Словесная– читается в уединении вслух, чтобы слышать себя, тренировать внимание, избавиться от рассеянности.
 2. Умная– если не одни, но есть возможность, молитесь про себя (можно практиковать одновременно с первой). Смотря по ситуации.
 3. Деятельная– делаете все то же самое, но усиливая внимание, концентрацию, вдумчивость в смысл, подключаете покаянный и смиренный дух, выделяете на молитву больше времени. Этому надо учиться. Наберитесь терпения, пока не придет навык.

Перескакивать ступени нельзя. Сначала осваивают первую, вторую, третью, закрепляя и проверяя, правильно ли это делается. На этих этапах ничего опасного для мирянина нет, а вот последующие этапы практикуют только под наблюдением наставника:

 • умно-сердечная;
 • самодвижная и далее.

Примечание: Ввиду занятости, читать молитву непрерывно не получится. При желании можно найти хоть немного времени, чтобы проверить свои силы. Кто знает, может вы будущий святой, и все получится (разумеется, с помощью Господа).

Может ли молитва навредить?

Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Предупреждения об опасности (уныние, наваждения, прелесть, скорби) касаются не молитвы, а человека.

Как только он увидит пользу и плоды, дьявол цепляет на крючок гордыни. Молящийся уже не в смирении, он мнит о своем высоком положении, приписывая заслуги себе, а не Богу.

Господь отступает, а дьявол начинает мстить. К смиренным он не может прикоснуться.

Условия для освоения Иисусовой молитвы

Во время молитвы нельзя никого представлять, рисовать образы, даже добрые впечатления и мысли надо оставить за бортом сознания. Необходима умственная тишина.

На первом этапе постоянно будет что-то отвлекать, мешать, препятствовать, нападать зевота, но вы учитесь держать в себе Дух покаяния и смирения, не рассеиваясь умом по-всякому поводу.

Не сразу, но навык придет. Что для этого нужно:

 • Понимать смысл каждого слова.
 • Верно определить цель, для чего обращаетесь ко Господу.
 • Возможность уединения как физического (особенно когда решите уделять молитве определенное количество времени), так и внутреннего (молиться даже тогда, когда вокруг шумят).
 • Постепенно стремиться к системности.
 • Соблюдать умеренность – устали, оставьте, отвлекитесь на другие дела.

Слова молитвы станут палочкой-выручалочкой всегда и везде: перед кабинетом начальника, экзаменами, возникшими проблемами, даже если летите навстречу автомобилю, за две секунды до столкновения успеете прокричать (вслух или в уме): Господи, помилуй! Это тоже молитва Иисусова, сокращенный вариант.

Заключение: Краткость и простота Иисусовой молитвы делают ее доступной всем людям. Сила ее против страстей и бесов проверена столетиями. Сначала вы ей учитесь – потом она сама будет вас учить, вернее Святой Дух, пребывающий в вас. Показатель, что молитесь правильно – радость, возрастающая любовь к ближним, к людям, к Богу.

Источник: https://pravgolos.ru/iisusova-molitva-tekst-na-russkom-yazyike/

Молитва для защиты от нечистой силы, молитва

Молитва господи исус

Какое из придуманных людьми средств наиболее эффективно для защиты от нечистой силы? Молитва помогает верующим, заговор – атеистам, самовнушение и анализ – реалистам. Еще есть обереги и амулеты, обряды и здоровый скептицизм. Молитва для защиты от нечистой силы, однако, вызывает больше доверия у того, кто реально испуган. Почему? Как и когда ее читать? Давайте разбираться.

Что такое молитва для защиты от нечистой силы

Верующих с малых лет учат, что люди – это чада Господни. Кстати, атеисты обычно это отрицают. Но до них мы доберемся позже. Мы – малые существа перед большим и благородным Богом. Он единственный обладает властью, чтобы уберечь человека или наказать. Эту истину следует усвоить, как аксиому, без доказательств. Господь – это отец, он карает и награждает.

А к кому бежит ребенок, когда его обижают? Это заложено в подсознании – защиты следует искать у родителей. Так же поступают и верующие, обращаются к Господу для защиты от нечистой силы. Молитва читается в момент угрозы, неважно, реальна она или надумана. Нужно понимать, это не заговор, выпускающий на волю какие-либо волшебные силы.

Обращение к Всевышнему является в этом случае формированием проекции его мощи в своей душе. Если проще: человек ощущает, что не одинок, рядом есть тот, кто намного сильнее и мудрее, способен справиться с неизвестной опасностью. Молитва защиты от нечистой силы Господу – это просьба и утверждение одновременно.

Человек подтверждает ее словами верность заповедям Иисуса, отвергает искус дьявола.

Что имеется в виду под нечистой силой

Нас нынче не учат богословию, знания в этой области люди получают чаще из телепередач, фильмов и литературы, далеко не церковной. Потому в вопросе о дьяволе существует определенная путаница. Это приводит к размножению, если так можно выразиться страхов и фобий. За каждым углом чудятся враги.

И хочется построить крепость для защиты от нечистой силы. Молитва, многие в этом уверены, является слишком слабым оружием. На самом деле все проще, если понимать, как устроен мир. Под дьявольскими силами понимают то, что мы привыкли считать искушением. Оно и правда таится повсюду.

У соседа новая машина – хочется и себе тоже; коллегу повысили по службе – почему меня обошли и так далее. Это лишь самые простые примеры. А в своей душе человек найдет множество более изощренных бесят, которые не дают радоваться тому, что есть.

Вы спросите: «А как же порча и сглаз, неужели они лишь плод фантазии?» Нет. Негативные программы и энергии действительно существуют, но в чистую душу не проникают. Чтобы вас сглазила ведьма, к примеру, нужно иметь в сердце сходные чувства. Зависть не порождает радость.

Скажем иначе: дьявол таится в душе человека, от него следует защищаться. А внешний мир только отражение внутреннего. Мы притягиваем те события, в которые верим.

Когда обращаться к молитве?

Господь постоянно рядом, Он не спит, не покидает чад своих. Это все, что действительно необходимо помнить.

Иной раз можно услышать странный вопрос, когда обсуждается молитва для защиты от нечистой силы: «В какие дни читать ее, чтобы помогло?» Сами подумайте, разве вам дают распорядок работы дьявольских сил? Молитва предназначена для того, чтобы человек ощутил, подтвердил для себя связь с Господом.

Только ему решать, когда это делать. А на самом деле, обращайтесь к Всевышнему в любой момент, когда тревога в душе только рождается. Собственно, хоть круглые сутки. Для этого не нужно ни в храм ходить, ни специальных обрядов проводить. Разговор с Господом – это не колдовство, а естественная потребность верующего человека.

А уж если у него есть проблема, то кто же еще поможет? Наверное, в таком вопросе заложено недопонимание того, что есть Бог. Это не сила какая-то, существующая отдельно от личности. Мы все частички мира, которой создан нашим Отцом. А это означает, что каждый человек, по сути, Его составляющая, как пальчики на руке.

Они же сами по себе не существуют, только вместе с ладонью, так как связаны с ней кровеносными сосудами и иными тканями. Так и человека от господа отделить невозможно. Только он сам может в мыслях отгородиться, представить себе, что такого союза не существует.

Молитва для защиты от нечистой силы

«Господи Иисусе Христе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое…». Давайте не станем здесь цитировать слова, известные каждому. Помните легенду о мытаре и фарисее? Иисус говорил, что не стоит придавать значения словам. Открыть нужно душу отцу небесному.

Для защиты от нечистой силы молитва должна быть искренней, идти из сердца. А что именно скажете – разве важно, когда основой будет чувство доверия Всевышнему? Когда человек уверяет себя, что важнее специальный текст из древней книги или рекомендованный церковью, он проявляет гордыню.

Если точнее: этот бедолага тем самым говорит Господу: «Я лучше знаю, как поступать!». А разве это не гордыня? Верующие принимают волю Всевышнего, какой бы она ни была, желая лишь соединиться с Ним, оказаться под защитой. А для этого вовсе слова не нужны.

Они являются инструментом для несовершенного человеческого мозга, позволяющим почувствовать единение с Господом.

Так что говорить?

Хорошо бы сесть в тиши, немного помолчать, свечи зажечь и подумать. Знаете, у нас в головах столько лишней информации, что немудрено запутаться. А нужно разобраться, что для вас нечистая сила или чародейство. Поверьте, под этим каждый понимает свое.

Одни бояться колдунов, другие – разорения, третьи – соперников и так далее. Это наносное, внешняя сторона вопроса. Страшиться следует потери связи с Отцом небесным, времени, когда в душе не останется надежды на Его доброту и поддержку. Для этого и нужна молитва.

Когда ее человек читает, он успокаивается, осознает мизерность собственных проблем перед величием создателя мира. Потому и нужна молитва. Для защиты от нечистой силы молитва «От чародейства» используется чаще всего. Во всяком случае ее рекомендуют священнослужители. Иное ее название: «90-й псалом».

Текст, конечно, длинный, но его необязательно учить наизусть. Читайте с листа, когда придет нужда. Естественно, молитвослов желательно иметь дома.

Как защитить себя?

Самой лучшей стратегией, как нынче принято говорить, является предотвращение беды. Зачем ждать, когда нечисть появится в вашей жизни? Согласитесь, в этом нет особой рациональности. Бесы приходят к тому, кто их пускает в свою душу или приглашает.

Поэтому необходимо стремиться к чистоте и свету постоянно, непрерывно. Начинайте любой день с молитвы, с нею же засыпайте. Вот вам тактика и стратегия защиты. «Отче наш» все верующие знают назубок. Бывает, что даже во сне страшном вспоминают и читают.

Выучите короткий текст и проговаривайте, как только проснетесь. Очень быстро это станет привычкой. Тогда нечистая сила не страшна. Ведь ваше доверие к Господу будет постоянно укрепляться. А в этом и состоит главная защита.

Если вы ощущаете постоянно присутствие Отца небесного – это же видят черные сущности. Они и близко не подойдут.

Как защитить близких?

Это намного сложнее. Ведь взаимоотношения с Господом – дело личное. Но мать может и должна уберечь свое дитя от нечисти. Для этого его следует научить молитве. Но не просто заставить слова запомнить и произносить, а дать понимание того, чем является для человека Господь. К Нему дитя должно прийти осмысленно, понимая, что делает.

Но и молиться за близких, конечно, не запрещено. Священнослужители рекомендуют ходить всей семьей в церковь. Храм – это сообщество душ, вместе обращающихся к Господу. Защита родных состоит в том, чтобы сохранять единство людей с Богом, не прерывать его. Провожайте из дому близких молитвой, просите Господа поддержать их, уберечь от соблазна.

Не знаете, какие слова произносить? Давайте приведем небольшой текст.

Молитва о защите родных

Господи, Иисусе! Прости грешных рабов Твоих (имена). Благослови и помози справиться с соблазнами мирскими. Защити от чародейства и колдовства.

Укрепи, Господи, души рабов Своих (имена) от соблазнов сатанинских, от происков бесовских, от хитростей людских. Труды свои пусть тебе посвящают, о Царствии небесном мечтают.

Враг – сатана пусть отступит, власти над душами не получит. Господи, помоги, души в свете убереги. Аминь!

Молитва о защите дома от нечистой силы

Когда дома нарушен лад, ничего особенного придумывать не нужно. Попросите Отца небесного, чтобы рассудил и помог вернуть мир. Для этого подойдет любая молитва. Защита дома от нечистой силы – это в первую очередь возвращение всех родных в Храм души.

Или, если сказать по-другому, необходимо провести работу по восстановлению ощущения единства. Желательно молиться вместе. Ведь гармония состоит из всех элементов целого. А чтобы организовать такое небольшое мероприятие, каждый член семьи должен доверять Отцу небесному. Мы пришли опять к самому началу.

Нужна вера, только потом молитва. А если есть эта незримая связь с Господом, то придет и решение проблемы. А пока ее в себе не воспитали, читайте 90-й псалом в голос. Только думайте над текстом, работайте душой. Тогда нечисть ни в дом, ни на работу, ни в сердце никогда не залезет. Знаете, еще важно отказаться от страха.

Не бойтесь дьявола, он слабее того, кто постоянно рядом, поддерживает и оберегает!

Источник: https://religiya.temaretik.com/1375475490635909998/molitva-dlya-zaschity-ot-nechistoj-sily-molitva-gospodi-iisuse-hriste-kogda-chitat/

Молитва Господи Иисусе Христе Сыне Божий – текст молитвы

Молитва господи исус

Одна из самых известных православных молитв — Иисусова молитва. Она проста и доступна. Текст её краткий, но имеет глубокий смысл.

Происхождение

История многовековой давности помнит важные моменты, неизменяемые традиции. Начиная с евангельских времен, продолжают традиционно употреблять слова, с которыми обращались к Спасителю. Люди, которые встречали Христа в то время, обращались к нему со своими просьбами. Просьбы были разные, помощь оказывалась в самых невероятных ситуациях.

Ближайшие ученики Иисуса видели, насколько действенно такое общение и обращение. Первые христиане призывали Имя Христа как в церковном, так и в частном обращении. Эта традиция осталась и до сегодняшнего дня.

Молитва, называемая в наше время Иисусовой, оформилась в слова, произносимые нами сейчас, позже. Это стало происходить, когда начался уход подвижников от мира в пустыню.

Призыв Имени Бога был для них живой необходимой потребностью.

Обращение к Спасителю – всего восемь слов. В них содержится вся евангельская весть: сила, мудрость, любовь, просьба, покаяние. Исторически сложилось и считается до сих пор, что именно это моление способно поднимать верующего человека на духовную высоту. А духовная высота – великая сила.

Существуют разные тексты, в том числе и сокращённые. Читать возможно любой из них:

 1. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго (грешную).
 2. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня.
 3. Господи, Сыне Божий, помилуй меня.

Иисус Христос

Чтение Евангелия даёт возможность узнавать информацию о Христе. Божий Сын проживал с людьми. Проповедовал, учил, лечил, нёс весть от Бога. Испытал казнь на кресте, но победил смерть. Христос занимался просветительской деятельностью. Он нёс людям новые знания, направлял свои проповеди на то, чтобы взрастить в людях новые принципы, поднять их на духовный уровень.

Сын Бога привнёс в земную жизнь божественные заповеди. Он просил людей строить свою жизнь, основываясь на этих заповедях, развивать новое мировоззрение. Иисус Христос по священному Писанию считается Спасителем человечества и Сыном Бога. Он был на землю послан Богом. Христос явился для спасения грешных людей. Его миссия была — человечество напутствовать на путь праведный, истинный.

Толкование молитвы

Эта молитва обращения к Иисусу Христу произносится во время молебна, православных богослужений. В ней вера в Христа, просьба о помиловании, о помощи в испытаниях и в борьбе с искушениями.

Обращение к Спасителю — первая ступень в начальном периоде верования, ежедневный оберег в любых трудных жизненных ситуациях. Велика его сила. Верующие молятся в церквях, соблюдая определённые правила. Домашнее моление совершается ими ежедневно несколько раз в день.

Молитва Иисусова совершенна. В ней содержаться главные истины спасения: наша вера в Воплощение и Святую Троицу.

Произнося слова к Ииусу Христу, мы говорим, что наш Он есть и человек, и Бог. Имя было дано Ему как человеку Его Матерью. Слова: «Господи» и «Сыне Божий» указывают прямо на Христа как на Бога. С этим молением часто произносят «Песнь Богородицы» — моление к Пресвятой Деве Марии — матери Христа.

Полная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного» обычно поизносится людьми, свято верующими. Частота повторений не ограничена. Сокращённый вариант является тоже действенным молением.

Эта молитва не имеет специально отведённого, определенного по правилам времени произношения. Она считается совершенной. Произнося моления, мы обращаемся с нашими просьбами к святости, любви и славе Господа. А словами «помилуй мя» признаемся в своей греховности и просим прощения, покаяния.

Частое обращение людей к Сыну Божьему идёт с просьбой о выздоровлении. С помощью моления человек становится крепче и духовно, и физически.

Обращение помогает человеку привести в равновесие своё эмоциональное состояние, успокоить ум и направляет на верный путь.

Можно молить за другого человека, если у него какие-то сложности в жизни, особенно если имеется болезнь. Обязательное условие — человек, за которого молятся, должен быть крещеным.

Обращение к Христу можно услышать чаще других молений.

Благодарственное моление входит в состав молитвенного правила на каждый день. Но выражение признания через моление может быть с помощью разных текстов.

Умеем ли мы молиться?

Правильно молиться умеют не все. Для этого нужен обязательно неподдельный интерес, внимание, истинное желание, жажда молитвы , жажда общения с Богом. Это живая жизненная потребность. Времени, строго ограниченного для молитвы, нет. Можно это делать в любое время.

Для начала нескольких повторений будет достаточно. Без предварительной подготовки ум обязательно будет отвлекаться, переключаться на другие мысли, забывать слова. Впоследствии слова обращения должны пропитать сознание настолько, что во время любого дела они будут звучать в сердце человека.

Для эффективного, действенного обращения следует изучать рекомендации по правильной работе с Иисусовой молитвой, по правильному обращению с ней, по соблюдению особых традиций.

Правила прочтения теста:

 •  внимание на произносимые слова;
 •  сосредоточение на высказывании;
 •  отказ от механического зазубривания текста;
 •  стараться максимально понимать смысл проговариваемых слов;
 •  произношение обращения в спокойной тихой обстановке;
 •  обязательное условие — произносить моление с верой.

Можно молиться, занимаясь какой-либо деятельностью, но мысли должны быть с Господом, преклоняться перед ним, благодарить.

на тему: Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго

Польза молитвы

Человек вносит в моление свой смысл, чувства, опыт, свои чаяния и надежды. Божьими молитвами человек устанавливает контакт с Всевышним.

Иисусова молитва:

 •  Даёт возможность обращения к Спасителю.
 •  Оживляет, вдохновляет и укрепляет.
 •  Умягчает качества характера человека.
 •  Учит смирению, терпению.
 •  Успокаивает ум.
 •  Позволяет всем существом своим принять Бога и Евангелие.

Польза велика, но для каждого конкретного человека своя. При серьёзном подходе к чтению обращений расширяется мировоззрение, изменяется восприятие бытия, появляются новые возможности.

Время для моления дополнительно изыскивать не нужно. Необязательно проговаривать тексты вслух. Внутри себя можно произносить их повсюду, за любым занятием. Иисусова молитва – разговор с Иисусом Христом – Сыном Бога. Христиане обращаются к Спасителю с покаянием, с надеждой, с любовью.

Источник: http://velikijpost.ru/molitva-gospodi-iisuse-xriste-syne-bozhij/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.